Tiit-Reisid reisitingimused

1. Reisileping ja vastutus lepingu täitmise eest

1.1. Reisileping on leping, mis sõlmitakse Tiit-Reisid OÜ, edaspidi Reisikorraldaja, ja Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja ja/või tellija, edaspidi Reisija, vahel. Reisikorraldaja vastutab reisi läbiviimise eest vastavalt lepingule.

1.2. Vahendaja on Reisikorraldaja poolt koostatud reisipaketti vahendav isik.

1.3. Reisilepingu alusel müüb Reisikorraldaja reisipaketi reisil osalejale ja/või tellijale, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu.

1.4. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastaks kirjeldustele ning kliendile antud kirjalikele lubadustele.

1.5. Reisija saab käesolevatele lepingutingimustele vastavat teavituskohustust täita, kui ta võtab ühendust Reisikorraldajaga või Vahendajaga.

1.6. Reisikorraldaja poolt kodulehel või muus materjalis kättesaadavaks tehtud reisikirjeldus peab sisaldama Võlaõigusseaduse § 867 lg 2 punktides 1 -7 esitatud andmeid.

1.7. Reisikorraldajal on õigus eripakkumistele (viimase hetke pakkumised, reklaami ja/või müügiedendamise kampaaniate käigus tehtavad soodus- ja eripakkumised vms) kohaldada teistsuguseid tingimusi, kui reisitingimustes toodud. Reisikorraldaja tutvustab eripakkumistele kohalduvaid tingimusi reisil osalejale enne lepingu sõlmimist.

2. Reisilepingu sõlmimine ja reisipaketi eest tasumise kord

2.1. Reisileping loetakse sõlmituks ja Tiit-Reisid OÜ reisitingimused aktsepteerituks, kui Reisikorraldaja on Reisijale reisitingimusi tutvustanud ning Reisija on maksnud Reisikorraldaja poolt kehtestatud reisipaketi hinna või ettemaksu pärast reisi tellimist järgnevalt:

2.1.1. kui reisini on rohkem kui 45 päeva, tuleb tasuda ettemaks suuruses  (lennureiside puhul 250.- € , bussireiside puhul mille sihtkoht on väljaspool Eestit 100.- € ; Eestisiseste reiside puhul 50.- € )14 päeva jooksul peale reisi tellimist, ülejäänud reisi maksumus tuleb tasuda 30 päeva enne reisi algust;

2.1.2. kui reisini on vähem kui 30 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda koheselt.

2.2. Lennureiside (sõltumata reisi lennupikkusest ja sihtkohast) puhul loetakse reisileping sõlmituks ja Tiit-Reisid reisitingimused aktsepteerituks, kui Reisija on maksnud Reisikorraldaja poolt kehtestatud reisipaketi hinna või ettemaksu pärast reisi tellimist.

2.2.1. kui reisini on rohkem kui 45 päeva, tuleb tasuda ettemaks suuruses (lennureiside puhul 250.- € , bussireiside puhul mille sihtkoht on väljaspool Eestit 100.- € ; Eestisiseste reiside puhul 50.- € ) 14 päeva jooksul peale reisi tellimist, ülejäänud reisi maksumus tuleb tasuda 30 päeva enne reisi algust;

2.2.2. kui reisini on vähem kui 30 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda koheselt.

2.3. Reisikorraldaja võib olenevalt reisi sihtkohast kehtestada käesolevast erinevad maksereeglid. Liinilendudel põhinevate reisipakettide puhul võivad maksereeglid olla erinevad ja need sõltuvad konkreetse lennufirma reeglitest. Maksereeglite erisused tehakse Reisijale teatavaks Reisikorraldaja kodulehel või suunatud pakkumises konkreetse sihtkoha reisikirjelduse juures enne lepingu sõlmimist.

2.4. Enne reisilepingu sõlmimist on Reisikorraldaja kohustatud andma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Reisijale informatsiooni reisil osalemiseks vajalike üldiste nõuete täitmise korrast ja tähtaegadest, reisi sihtkohamaa passi- ja viisanõuete, reisikindlustuse olemasolu ning tervishoiualaste soovituste kohta.

2.5. Enne reisilepingu sõlmimist on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija isiku või soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada või muuta võimatuks reisil osalemise kavandatud moel (s.h. esitama kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse, reisikindlustuste sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise vms. kohta). Reisikorraldaja ei vastuta Reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.

2.6. Reisija võib rohkem kui 37 päeva enne reisi algust tehtud broneeringu tühistada ühe (1) nädala jooksul alates broneeringu tegemisest.

Kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisipaketi eest tasunud, on Reisikorraldajal õigus reisileping mittesõlmituks lugeda.

3. Reisipaketi hind ja hinnamuutused

3.1. Reisipaketi hinna moodustavad reisiteenused, millised on kirjeldatud kodulehel või teistes reisi tutvustavates materjalides, Reisikorraldaja poolt tehtud kirjalikus pakkumises Reisijale, või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel.

3.2. Reisipaketi hinna sisse ei kuulu reisi sihtkohamaa viisa maksumus ja viisateenuse osutamine või vahendamine, reisi sihtkohamaal ekskursioonide korraldamine või ekskursiooniteenuse vahendamine, reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine, autorenditeenuse vahendamine, Reisija käsutuses olnud majutusettevõtte teenuse pikendamine ärasõidupäeval või majutusettevõtte teenuse varasem kasutamine saabumispäeval.

3.3. Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitust juhul, kui Reisija otsustab jätta kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.

3.4. Reisikorraldajal on õigus pärast reisilepingu sõlmimist reisipaketi maksumust suurendada ja Reisijalt hinnavahe tasumist nõuda juhul, kui:

3.4.1. muutuvad Eesti Vabariigi või reisi sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda;

3.4.2. muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud;

3.4.3. muutuvad oluliselt reisi suhtes kohaldatavate valuutade kursid;

3.4.4. muutuvad veokulud (sh kütusehind) ja lennufirma tõstab seetõttu oluliselt lennuhinda;

3.5. Reisitasu suurendamisest teatatakse Reisijale ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust.

3.6. Reisipaketi maksumuse suurendamisel võetakse aluseks reisilepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele lisandub reisitingimuste punktides 3.4.1-3.4.4. toodud teenuste või maksude suurenemine ning valuutakursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt reisipaketi maksumuse hulka arvestatud.

3.7. Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt punktis 3.4. toodud teate saamist tasuma Reisikorraldajale reisipaketi maksumuse suurendamise järgse maksumuse või teatama oma soovist reisilepingust taganeda või teatama taganemise asemel soovist reisipaketi asendamiseks vähemalt samasuguse maksumusega reisipaketiga, kui Reisikorraldaja saab seda Reisijale võimaldada. Kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisipaketi asendamist väiksema maksumusega reisiga ning enammakstud reisitasu vahe tagastamist.

3.8. Hinnagarantii. Hinnagarantii annab ootamatute hinnalisade eest kaitse. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus tasutakse pärast reisi tellimist hiljemalt 3 päeva jooksul ja reisini on sealjuures jäänud vähemalt 33 päeva.

3.9. Hinnasoodustused. Igasugused Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja / või müügiedendamise kampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult reisi tellimisel ja seni kuni soodushinnaga kohti jätkub. Soodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ning neil ei ole tagasiulatuvat jõudu. Soodustused on isiklikud ega lähe reisija nime muutumise korral teisele reisijale üle. Tagantjärgi esitatud soodustustaotlusi ei rahuldata.

3.9.1. Kehtib üks soodustus korraga.

3.9.2. Laste hinnasoodustus antakse koos täiskasvanutega reisivatele lastele. Alla 2 a laps reisib Tiit-Reiside pakettreiside puhul tasuta, va. lennureisi puhul mil alla 2 aastane laps maksab 50 eurot. See hind ei hõlma istekohta lennukis. Võimalikud muud majutus- ja toitlustuskulud tasutakse otse sihtkoha hotellile. 2- 17-aastased saavad soodustust sõltuvalt sihtkohast ja hotellist. Lastesoodustus ei kehti koolirühmade ja muude rühmareiside puhul, mille pakettreisi hind on vastavalt konkreetsele rühmale spetsiaalselt koostatud.

4. Reisipaketi muutmine ja reisilepingust taganemine mõjuva põhjuseta

4.1. Bussireiside puhul on Reisijal õigus mõjuva põhjuseta reisileping ennetähtaegselt lõpetada järgmistel tingimustel:

4.1.1. teatades reisilepingust taganemise soovist rohkem kui 30 päeva enne reisi algust kuuluvad Reisija poolt tasumisele Reisikorraldaja bürookulud 50 eurot reisija kohta;

4.1.2. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 30 – 15 päeva enne reisi algust jääb tasuks reisilepingu sõlmimisel tasutud ettemaks.

4.1.3. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 14 – 7 päeva enne reisi algust on tasumisele kuuluv summa 50% reisipaketi hinnast;

4.1.4. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist ette vähem kui 7päeva  enne reisi algust kuulub tasumisele 100 % reisipaketi maksumusest;

4.2. Lennureiside puhul on Reisijal õigus mõjuva põhjuseta reisileping ennetähtaegselt lõpetada järgmistel tingimustel:

4.2.1. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist rohkem kui 45 päeva enne reisi algust kuuluvad Reisija poolt tasumisele Reisikorraldaja bürookulud 50 eurot reisija kohta;

4.2.2. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 45-31 päeva enne reisi algust jääb tasuks reisilepingu sõlmimisel tasutud ettemaks.

4.2.3. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 30 – 0 päeva enne reisi algust on tasumisele kuuluv summa 100 % reisipaketi hinnast.

4.3. Kui reis põhineb liinilendudel, siis rakendatakse annulleerimisel lennukompaniide poolt kehtestatud trahvimäärasid, mis on ära toodud Reisikorraldaja kodulehel või suunatud pakkumises konkreetse sihtkoha reisikirjelduse juures.

4.4. Reisikorraldaja võib kehtestada olenevalt reisi sihtkohast antud tingimustest erinevad reisilepingust taganemise tingimused. Info eritingimuste kohta tehakse Reisijale teatavaks enne lepingu sõlmimist Reisikorraldaja kodulehel või suunatud pakkumises konkreetse sihtkoha reisikirjelduse juures.

4.5. Reisija nime on võimalik muuta kuni 10 päeva enne reisi algust.

4.6. Kinnitatud tellimuse reisikuupäeva või hotellibroneeringut on võimalik muuta kuni 14 päeva enne reisi algust, hüvitades Reisikorraldajale Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud (viisa, võimalikud trahvid hotellibroneeringu tühistamise eest vms). Hilisemad muutused loetakse reisi annulleerimiseks mõjuva põhjuseta.

4.7. Kui reisileping ei ole ennetähtaegselt lõpetatud, kuid Reisija jääb reisi alguspunkti ettenähtud ajaks tulemata või tuleb küll kohale, kuid tal puuduvad reisist osavõtmiseks vajalikud dokumendid, millest Reisikorraldaja on Reisijat eelnevalt teavitanud, loetakse reisileping mõjuva põhjuseta ennetähtaegselt lõppenuks ning Reisikorraldaja kohustused Reisija ees täidetuks.

4.8. Kui Reisikorraldajaga sõlmitud reisilepingu lõpetab seltskonna üks liige ning paketi hind põhineb ühes toas elavate konkreetsete reisijate arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest põhjustatud lisatasu.

4.9. Rühmatellimuse puhul (s.o. 10 ja enam täiskasvanud reisijat, kes reisivad koos) kehtivad reiside muutmisel ja annulleerimisel rühmatingimused, millest Reisikorraldaja on Reisijat enne lepingu sõlmimist kirjalikult teavitanud. Konkreetsed tingimused sõltuvad rühma suurusest ja reisi sihtkohast. Täpse info saate Tiit-Reisidest rühmareisi broneerimisel.

5. Reisilepingu ennetähtaegne lõpetamine mõjuva takistuse ilmnemisel

5.1. Mõjuva takistuse ilmnemisel on Reisijal õigus nõuda reisilepingu ennetähtaegset lõpetamist ning Reisikorraldajale reisipaketi eest tasutud hinna tagastamist.

5.2. Mõjuvaks takistuseks loetakse:

5.2.1. Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine, lähedase inimese surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna;

5.2.2. Muu Reisija tahtest sõltumatult aset leidnud, kuid reisijaga seotud õnnetus, mida Reisikorraldaja aktsepteerib mõjuva takistusena (nt tulekahju, suur varaline kahju jne).

5.3. Reisija on kohustatud Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikult teatama mõjuva takistuse ilmnemisest. Reisikorraldaja nõudmisel on Reisija kohustatud esitama kirjaliku selgituse reisil osalemist takistava asjaolu kohta 7 päeva jooksul arvates mõjuva takistuse ilmnemisest teatamisest. Lisaks selgitusele peab Reisija Reisikorraldajale esitama tõendi arstilt, politseilt või muult ametiasutuselt 30 päeva jooksul mõjuva takistuse ilmnemisest. Kui Reisija ei esita kirjalikku tõendit mõjuva takistuse ilmnemise kohta, kohaldatakse mõjuva põhjuseta reisilepingust taganemise kohta sätestatut ( punkt 4 ).

5.4. Reisikorraldajal on Reisija poolt reisilepingust taganemise taotluse esitamisel mõjuva takistuse ilmnemise tõttu õigus kinni pidada Reisijale tagastatavast maksest bürookulud 40 eurot reisija ja Reisikorraldajale reisilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tulenevad vältimatud kulutused (s.h. kulutused viisale, võimalikud trahvid hotellibroneeringu tühistamise eest vms). Kui reis tühistatakse mõjuva takistuse ilmnemisel vähem kui 72 tundi enne algust, siis kehtivad tühistamisel tavapärased annulleerimistingimused ning rakenduvad vastavad trahvid.

6. Reisija kohustused ja vastutus

6.1. Reisija on kohustatud tutvuma käesolevate reisitingimustega, samuti hotelle, lennuaegu ja teenuseid puudutava olulise teabe ning muude eritingimustega, mis on ära toodud Reisikorraldaja kodulehel www.tiitreisid.ee

6.2. Reisijal on kohustus kontrollida oma reisidokumentide (passi/ID-kaardi vm) kehtivust ja vastavust üldkehtivatele nõudmistele. Reisikorraldaja poolt väljastatud reisidokumentide kättesaamisel tuleb need koheselt üle kontrollida ja ebatäpsuste korral Reisikorraldajat või Vahendajat koheselt teavitada. Vastasel juhul muutuvad kinnituse andmed reisijale siduvateks. Reisija vastutab isikliku reisikindlustuse hankimise eest. Koos reisipaketi ostuga on soovitatav sõlmida reisikindlustusleping, mis koosneks tervise-, reisitõrke- ja pagasikindlustusest.

6.3. Reisijal on kohustus kontrollida väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust külastades reisikorraldaja kodulehte või helistades oma reisiagendile. Sihtkohas peab reisija kontrollima vastavat infot 24 tundi enne tagasireisi algust reisiesindajalt. Reisija on kohustatud hoolitsema selle eest, et Reisikorraldaja käsutuses on Reisija kehtiv mobiiltelefoninumber.

6.4. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal kõiki Reisikorraldaja või viimase esindaja poolt kehtestatud ja suuliselt või kirjalikult edastatavaid seaduslikke juhendeid ja reegleid, samuti majutusettevõtete ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. Reisija poolt nimetatud kohustuse mittetäitmisel on Reisikorraldajal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda Reisijalt tekitatud kahjude hüvitamist.

6.5. Kui Reisija ei täida käesoleva eeskirja punktis 6.4. nimetatud kohustusi, on Reisikorraldajal õigus Reisija reisileminek tühistada või Reisija reisilt kõrvaldada. Nimetatud juhul ei ole Reisijal õigust nõuda Reisikorraldajalt makstud tasu tagastamist ning kõik tema kojusõiduga seotud kulutused jäävad Reisija kanda.

6.6. Reisija vastutab kahju eest, mida ta on hooletusest, raskest hooletusest või tahtlusest põhjustanud Reisikorraldajale, kaasreisijatele või muudele isikutele (sh. lennukompaniile, bussifirmae, laevafirmale, majutusettevõttele jms).

6.7. Kui Reisijale ei väljastata reisi sihtkohariigi või sinna jõudmiseks läbitavate riikide viisat või ei lubata nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik reisiga seonduvad kulud. Samuti ei ole Reisijal õigust nõuda tagasi kasutamata Reisiteenuste maksumust, juhul kui Reisija ei kasuta lendu, laevareisi sihtkohta ning ei teavita sellest Reisikorraldajat.

7. Reisikorraldaja vastutus

7.1. Reisikorraldaja vastutab reisi läbiviimise eest vastavalt reisilepingule ning reisiteenuste osutamise vastavuse eest esitatud kirjeldusele.

7.2. Reisikorraldaja ei vastuta:

7.2.1. kahjude eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms);

7.2.2. kahjude eest, mis on tekkinud Reisija enda tegevusest või tegevusetusest;

7.2.3. kahjude eest, mis tekkivad, kui Reisija haigestub, satub kuritöö ohvriks või mis kaasnevad muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel;

7.2.4. juhtudel, mille puhul on teenuse vahetu osutaja vastutus piiratud rahvusvaheliste konventsioonide alusel ning mille puhul võib Reisikorraldaja Reisija suhtes sellele tugineda.

7.3. Vahendaja poolt reisipaketi müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu Reisikorraldaja kodulehel või esitatud pakkumises, ei ole Reisikorraldaja jaoks siduv. Informatsiooni eest, mille eest ei vastuta Reisikorraldaja, vastutab Vahendaja.

7.4. Reisikorraldaja vastutust välistavad erijuhtumid:

7.4.1. Reisikorraldaja ei vastuta reisi sihtkohamaa ilmastikuolude mittevastavuse eest reklaamides või muudes reisipaketi kirjeldustes avaldatud aastate keskmistele andmetele.

7.5. Reisikorraldaja kohustub igakülgselt abistama Reisijat, kes reisi ajal haigestub, kellega juhtub õnnetus, kes satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena Reisija elu, tervis või vara satuvad hädaohtu. Reisikorraldaja abi Reisijale seisneb ravi, ennetähtaegse tagasisõidu kodumaale või sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama Reisikorraldaja kõik käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega seotud kulutused.

8. Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisilepingusse, reisilepingu lõpetamine Reisikorraldaja poolt

8.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisipaketti algselt välja kuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada majutusettevõtet või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest reisipaketis tuleb Reisijaid viivitamatult teavitada.

8.2. Kui reisilepinguid on reisil osalemiseks sõlminud vähem Reisijaid, kui Reisikorraldaja on planeerinud reisi läbiviimiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom ning reisil osalemise tingimused Reisija jaoks ei muutu halvemaks esialgu kokkulepitust, asendada transpordivahendeid, ajakavasid ja reisi marsruuti.

8.3. Reisikorraldajal on õigus reisileping Reisijaga ühepoolselt lõpetada juhul, kui:

8.3.1. reisile ei ole kogunenud reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisijaid reisi ärajäämisest teavitama vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust;

8.3.2. lennukompanii, mille lendudel pakutud reisipakett põhineb, jätab ootamatult lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.

8.4. Kui Reisikorraldaja jätab reisi läbiviimise ära punktis 8.3. loetletud asjaoludel, on Reisijal õigus reisilepingust taganeda, nõuda uut vähemalt samasuguse maksumusega reisi (asendusreisi) kehtiva hooaja reisidest. Kui asendusreis on ärajäänud reisist väiksema maksumusega, maksab Reisikorraldaja Reisijale enammakstud reisitasu tagasi. Kui Reisikorraldaja poolt pakutud asendusreis Reisijale ei sobi, on Reisijal õigus makstud reisiraha tagasi saada.

8.5. Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

8.6. Reisikorraldajal on õigus pakkuda oma klientidele paremat reisikorraldust kui tehtud broneering eeldab. Reisikorraldajal pole kohustust pakkuda kõikidele Reisijatele samu soodustusi.

9. Reisilepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu

9.1. Kui reisiteenuste osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu võivad nii Reisikorraldaja, kui ka Reisija reisilepingu üles öelda. Reisilepingu üles ütlemisest teatab Reisikorraldaja Reisijale esimesel võimalusel.

9.2. Kui reisilepingu ülesütlemise hetkel ei ole Reisikorraldaja teinud veel tagastamatuid kulutusi, kohustub Reisikorraldaja Reisijale tagastama reisipaketi eest tasutud summad, millest on maha arvatud bürookulud 40 eurot reisija ning Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud (viisa, võimalikud trahvid hotellibroneeringu tühistamise eest vms).

9.3. Kui reisilepingu ülesütlemine toimub reisi ajal, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama Reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi. Reisija tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Muud lepingu ülesütlemisest tekkivad lisakulud kannab kumbki lepingupool ise.

10. Puudused reisikorralduses, puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine

10.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kirjalikult kokkulepitud.

10.2. Reisikorraldaja puuduseks ei loeta:

10.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheseid muudatusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada;

10.2.2. hilinenud saabumist või varasemat tagasipöördumist, kui muudatus on tekkinud Reisikorraldajast sõltumatul põhjusel ning ei ületa 8 tundi;

10.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering. Reisikorraldaja kohustub asendama esialgse hotelli samaväärsega;

10.2.4. lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Lennukompanii kompenseerib klientidele puuduse oma sisekorrareeglitele vastavalt;

10.2.5. seda kui Reisija ei pääse lennule oma süü tõttu;

10.2.6. vahetult enne reisi või reisi ajal hotellis või selle läheduses alanud ehitus – ja renoveerimistöid;

10.2.7. vahendaja poolt Reisijale antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni.

10.3. Reisikorraldaja on kohustatud puuduse reisikorralduses viivitamatult kõrvaldama. Reisi kestel võib reisikorraldaja puuduse kõrvaldamisest keelduda, kui see on seotud ebamõistlike kuludega reisikorraldajale, st et puuduse ja selle kõrvaldamise kulude suhe on ebaproportsionaalne.

10.4. Reisija on kohustatud puudustest viivitamatult teavitama Reisikorraldaja esindajaid ja vastava teenuse osutajaid. Reisija ei saa võimalike kahjunõuete esitamisel hilisemalt tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest Reisikorraldajale viivitamatult pärast seda, kui ta puuduse avastas. Kui kaebus rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, siis ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordselt kahju hüvitamist Eesti Vabariigis.

10.5. Kui kohapeal osutub puuduse kõrvaldamine võimatuks, tuleb sellest Reisikorraldajat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 10 päeva pärast reisi lõppemist. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud teenuse eest, tuleb Reisijal kirjalikule kaebusele lisada nõude aluseks olevate kviitungite originaalid ja teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta.

10.6. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi säilimise eest. Võimalike pagasikahjude vältimiseks soovitame sõlmida pagasikindlustuse leping.

11. Reisilepingu üldiste tingimuste kehtivus

11.1. Käesolevad reisitingimused kehtivad Tiit-Reiside poolt korraldatavatele reisidele ning kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud reisilepingu juurde. Reisitingimused jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest.

11.2. Reisilepingu tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse eelkõige lahendada Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste korras. Reisijal on õigus käesolevatest reisilepingu tingimustest tulenevate vaidluste korral esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseameti kaudu Tarbijavaidluste komisjonile (https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused ) või hagiavaldus oma rikutud õiguste kaitseks maakohtule Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.